Krediti za obrtna sredstva

Uskladite potrebe za novčanim sredstvima sa prirodom i dinamikom poslovanja

Karakteristike

Zbog usporene naplate potraživanja ili iz drugih razloga poslovni novčani tokovi su rijetko idealno usklađeni. Kreditima za obrtna sredstva uskladite svakodnevne i/ili povremene potrebe za novčanim sredstvima s prirodom i dinamikom poslovanja društva ili iskoristite atraktivne rabate prilikom avansnog plaćanja dobavljačima.

Kredit za obrtna sredstva sa rokom otplate do 12 mjeseci, omogućava vam:

  • kupovinu sirovina, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
  • plaćanje obaveza prema dobavljačima i drugim povjeriocima;
  • refinansiranje postojećih kreditnih zaduženja.
     

Kredit za obrtna sredstva možete ugovoriti sa različitom dinamikom korišenja i otplate. 

  • Revolving kredit za obrtna sredstva možete povući, isplatiti i ponovo povući proizvoljan broj puta, sve dok ne istekne dogovoreno vrijeme trajanja kredita.
  • Anuitetski kredit koristite jednokratno ili višekratno, a otplatu ugovorite u jednakim mjesečnim, kvartalnim, polugodišnjim ratama ili anuitetima ili uskladu sa otplatnim planom po Vašoj mjeri.

Pregled naknada

Visinu kamatne stope i naknade za sve oblike financiranja određuju nadležna tijela Banke prema utvrđenom tarifniku, a u skladu s bonitetom Klijenta, instrumentima osiguranja, historijom saradnje sa klijentom.

Dokumenti za preuzimanje

Zahtjev za kredit treba da sadrži:

  • opis Vaše kompanije i posla za koji se kredit traži
  • iznos i rok kredita
  • predlog instrumenata obezbeđenja koje možete ponuditi

  Lista potrebne dokumentacije

Za više informacija obratite se svom Voditelju poslovnog odnosa!

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Elektronsko bankarstvo ELBA

Elektronsko bankarstvo ELBA

Financijske transakcije možete obavljati sa svakog mjesta na svijetu, neovisno o radnom vremenu, uz znatno niže naknade

Više
 Okvirne Linije

Okvirne Linije

Veća fleksibilnost za brzo rješavanja vaših finansijskih potreba

Više
 Prijava gubitka kartice

Prijava gubitka kartice

Izgubli ste karticu? Spriječite zloupotrebu

Više