Krediti za obrtna sredstva

Uskladite potrebe za novčanim sredstvima sa prirodom i dinamikom poslovanja

Karakteristike

Zbog usporene naplate potraživanja ili iz drugih razloga poslovni novčani tokovi su rijetko idealno usklađeni. Kreditima za obrtna sredstva uskladite svakodnevne i/ili povremene potrebe za novčanim sredstvima s prirodom i dinamikom poslovanja društva ili iskoristite atraktivne rabate prilikom avansnog plaćanja dobavljačima.

Kredit za obrtna sredstva sa rokom otplate do 12 mjeseci, omogućava vam:

  • kupovinu sirovina, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
  • plaćanje obaveza prema dobavljačima i drugim povjeriocima;
  • refinansiranje postojećih kreditnih zaduženja.
     

Kredit za obrtna sredstva možete ugovoriti sa različitom dinamikom korišenja i otplate. 

  • Revolving kredit za obrtna sredstva možete povući, isplatiti i ponovo povući proizvoljan broj puta, sve dok ne istekne dogovoreno vrijeme trajanja kredita.
  • Anuitetski kredit koristite jednokratno ili višekratno, a otplatu ugovorite u jednakim mjesečnim, kvartalnim, polugodišnjim ratama ili anuitetima ili uskladu sa otplatnim planom po Vašoj mjeri.

Pregled naknada

Visinu kamatne stope i naknade za sve oblike financiranja određuju nadležna tijela Banke prema utvrđenom tarifniku, a u skladu s bonitetom Klijenta, instrumentima osiguranja, historijom saradnje sa klijentom.

Dokumenti za preuzimanje

Zahtjev za kredit treba da sadrži:

  • opis Vaše kompanije i posla za koji se kredit traži
  • iznos i rok kredita
  • predlog instrumenata obezbeđenja koje možete ponuditi

  Lista potrebne dokumentacije

Za više informacija obratite se svom Voditelju poslovnog odnosa!

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Globalna tržišta

Globalna tržišta

Zaštite se od valutnog rizika i pristupite tržištu novca putem naših usluga

Više
 Projektno finansiranje

Projektno finansiranje

Podijelite rizik ulaganja u Vaše projekte

Više
 Ovlašteni mjenjač

Ovlašteni mjenjač

Razmjena valuta u skladu sa kursnom listom banke, bez dodatnih provizija za klijente

Više